நீர்-கால்நடை மருந்துகள்

  • பேனர்1
  • பேனர்2
  • பதாகை 3
  • பதாகை 4
  • பதாகை 5
கீழே பரிந்துரைக்கப்படும் கால்நடை மருந்துகள் உள்ளனநீர்வாழ்.இந்த மருந்துகள்மீன்உட்பட பல்வேறு அளவு வடிவங்களில் வருகின்றனதீர்வு, தூள்மற்றும் பல, பிரபலமான தயாரிப்புகள்மீனுக்கு 10% ஃப்ளோர்ஃபெனிகால் தூள், 0.5% டிக்லாசுரில் தூள், 10% என்ரோஃப்ளோக்சசின் தூள், கலவை சல்பமெதாசின் தூள், 10% போவிடோன் ஐடோயின் கரைசல்,மற்றும் பல.