ஊற்று தீர்வு

  • பேனர்1
  • பேனர்2
  • பதாகை 3
  • பதாகை 4
  • பதாகை 5
ஒரு பெரிய GMP-சான்றளிக்கப்பட்ட கால்நடை மருந்து நிறுவனம், R&D, கால்நடை மருத்துவ ஏபிஐகளின் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை, தயாரிப்புகள், ப்ரீமிக்ஸ்டு ஃபீட்கள் மற்றும் தீவன சேர்க்கைகள்.