காணொளி

ஐவர்மெக்டின் மூலப்பொருள்

1% ஐவர்மெக்டின் ஊசி

80% டியாமுலின் ஹைட்ரஜன் ஃபுமரேட் பிரீமிக்ஸ்

நிறுவனத்தின் அறிமுகம்

நிறுவனத்தின் வீடியோ

ஊசி உற்பத்தி வரி

பிரீமிக்ஸ் தயாரிப்பு வரி

கோழி மருந்துகள்