ஒட்டகம்-கால்நடை மருந்துகள்

  • பேனர்1
  • பேனர்2
  • பதாகை 3
  • பதாகை 4
  • பதாகை 5
ஒட்டகங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் கால்நடை மருந்துகள் கீழே உள்ளன.ஒட்டகங்களுக்கான இந்த மருந்துகள் வாய்வழி கரைசல், போலஸ், ஊசி, ப்ரீமிக்ஸ், கரையக்கூடிய தூள் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய வெவ்வேறு அளவு வடிவங்களில் வருகின்றன, பிரபலமான தயாரிப்புகள் 0.08% ஐவர்மெக்டின் ட்ரெஞ்ச், 0.8% ஐவர்மெக்டின் ட்ரெஞ்ச், 1% ஐவர்மெக்டின் ஊசி, LA 20% ஆக்சிடெட்ராசைக்ளின். , 2500mg அல்பெண்டசோல் போலஸ் மற்றும் பல.